Skip to main content

Hulluna Haminaan

Kehittyvä Hamina ry kehittää Haminan kaupunkia viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi. Olemme hulluna Haminaan!

Yhdistyksen hanketoiminta

Kehittyvä Hamina ry tekee tiivistä yhteistyötä Haminan kaupungin sekä paikallisten yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Yhdistys pyrkii yhdessä eri sidosryhmiensä kanssa lisäämään Haminan tunnettuutta ja edistämään kaupungin vetovoimaisuutta sekä luomaan osallisuutta niin yritys-, yhteisö- kuin yksilötasollakin. 

Tärkeimpinä kehittämisen kohteina nähdään paikallisten toimijoiden yhteistyön vahvistaminen, kaikille yhteisten tavoitteiden asettaminen, uudenlaisten toimintamallien luominen ja käyttöönotto sekä yrittäjyyden tukeminen. Kehittyvä Hamina ry:n toiminta on käytännönläheistä, innostavaa sekä konkreettisiin ja näkyviin tuloksiin pyrkivää.


Hankkeiden tarpeet ja taustat

Haminassa on vuoden 2015 aikana työstetty sekä Haminan matkailun toimenpideohjelmaa että Haminan työllisyysohjelmaa runsaslukuisen paikallisen toimijajoukon voimin. Näiden prosessien aikana on käyty paljon kokemukseen pohjautuvia keskusteluja ja pohdintaa siitä, mitkä asiat elinkeinoelämässä ja työllisyydessä ovat ongelmallisia ja minkälaisia tarpeita kehittämiseen juuri tällä hetkellä on.

Ongelmaksi on useissa yhteyksissä ja toistuvasti koettu paikallisen yrityksistä ja yhteisöistä koostuvan toimijakentän hajanaisuus, toimivan yhteistyön sekä yhteisten pitkän tähtäimen tavoitteiden puuttuminen.  Myös julkisen sektorin resurssien jatkuva pieneneminen kaventaa toimintaedellytyksiä entisestään.

Kehittyvä Hamina ry on tarttunut haasteisiin kehittämällä yrittäjien välisiä yhteistyön toimintamuotoja sekä lisäämällä vuorovaikutusta yhteisöjen välillä. Hankkeiden avulla Kehittyvä Hamina ry vahvistaa edelleen rooliaan aktiivisena toimijana ja vaikuttajana tavoitteena nuorten työllisyyden ja yrittäjyyden lisääminen sekä talousalueellamme jo asuvien maahanmuuttajataustaisten naisten sekä nuorten koulutuksen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen.

Yritystä löytyy! -hanke

Toteutusaika 1.4.2016 - 31.8.2017

Hankkeessa painotettiin nuorten haminalaisten työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistä. Hanketuella järjestettiin nuorille työllistymiseen ja yrittäjyyteen liittyviä koulutustilaisuuksia, ohjausta ja neuvontaa sekä yrittäjien ja opiskelijoiden yhteisiä, matalan kynnyksen kohtaamisia. Hankkeen puitteissa välitettiin kesätyöpaikkoja nuorille, luotiin uusia yhteistyötoimintamalleja alueen yrittäjien ja oppilaitosten välille sekä edistettiin kokonaisvaltaisesti yrittäjäystävällistä ilmapiiriä monipuolisen viestinnän avulla. 

Kohti työelämää! -hanke

Toteutusaika 1.9.2017 - 31.8.2018
Hankkeen painopiste on talousalueellamme jo asuvien maahanmuuttajataustaisten naisten ja nuorten kouluttautumisen ja yrittäjyyden edistäminen sekä suomalaisen työelämäkulttuurin ja -tuntemuksen parantaminen työnhakuprosesseineen, työelämäkäytänteineen ja työelämäkontakteineen. Hankkeen keskeinen tavoite on niin ikään yrittäjäystävällisen ilmapiirin edistäminen kohderyhmään kuuluvien näkökulmasta sekä heidän osaamisensa tunnustaminen ja tunnistaminen yhteiskuntamme voimavaraksi.